พนักงาน

นายมนูญ ศรีธรรมานุสาร
พนักงานบริการ

นายประดิษฐ์ วรรณทอง
คนสวน

นางประยงค์ สิงคร
แม่บ้าน

นายบุญยัง ไชยสุวรรณ
พนักงานขับรถ