พนักงาน

นายมนูญ ศรีธรรมานุสาร
พนักงานบริการ
เบอร์โทร : 0826768497

นายประดิษฐ์ วรรณทอง
คนสวน

นางประยงค์ สิงคร
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 0833668660

นายบุญยัง ไชยสุวรรณ
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 0929138863