ครูชั้นปฐมวัย

นางนิตยา จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอุไรวรรณ สิงห์คร
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางบุญเลื่อน บุญจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางจุรี บุตรภักดี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุวรรณี นิลสนิท
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางพิลัยรัตน์ จอมสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสารีย์ เบ็ญจมาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสุพรรณี คำทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4