ครูชั้นปฐมวัย

นางพิลัยรัตน์ จอมสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0862586556

นางจำนงค์ ปิยะพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสุพรรณี คำทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 0896650433
อีเมล์ : krunoisupannee@gmail.com

นางวลีรัตน์ วงษ์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสารีย์ เบ็ญจมาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0965731963
อีเมล์ : Pet_ploy2518@hotmail.com

นางสาวสุตินา ศรีสะอาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวบุณฑริกา สารโท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุวรรณี นิลสนิท
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 0815894265
อีเมล์ : SorrySorry4444@hotmail.com