ครูชั้นปฐมวัย

นางนิตยา จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0819766935
อีเมล์ : suriyarot@hotmail.com

นางอุไรวรรณ สิงห์คร
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0958811598
อีเมล์ : jangchada3095@gmail.com

นางบุญเลื่อน บุญจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0844766632

นางจุรี บุตรภักดี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสุวรรณี นิลสนิท
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 0815894265
อีเมล์ : SorrySorry4444@hotmail.com

นางพิลัยรัตน์ จอมสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0862586556

นางสารีย์ เบ็ญจมาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0965731963
อีเมล์ : Pet_ploy2518@hotmail.com

นางสุพรรณี คำทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 0896650433
อีเมล์ : krunoisupannee@gmail.com