ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางวรรณี บัวแย้ม
ครู คศ.3

นางภัทรกิจ พรมวิหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนุริญญา สาธุพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

บุญมณัชญ์ คำทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวบุษบา เสาแก่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสิริวิภา ภูหัวไร่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสกุณตนา บุญตระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวัชระ โสตทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววิภาวรรณ จำนงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชนินทร์ เชื้อสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสมาน มูลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายบรรลือ บุญตระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2