ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายสมาน มูลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 065-1201290
อีเมล์ : Saman19101@hotmail.com

นางภัทรกิจ พรมวิหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรศักดิ์ จันครา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนุริญญา สาธุพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายบุญมณัชญ์ คำทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0973253379
อีเมล์ : vcomtablet@gmail.com

นางสาวบุษบา เสาแก่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสกุณตนา บุญตระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 088-0716628
อีเมล์ : ิboontrakarn1@gmail.com

นายวัชระ โสตทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววิภาวรรณ จำนงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 098-6288599
อีเมล์ : wipawan.j2519@gmail.com

นายชนินทร์ เชื้อสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0864613251
อีเมล์ : chanin.tp@gmail.com

นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0878758189
อีเมล์ : de.piyawan@gmail.com

นายบรรลือ บุญตระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 089-7193732
อีเมล์ : ิboontrakarn@gmail.com

นางสาวกานต์นภัส คดดวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2