ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายสมาน มูลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางภัทรกิจ พรมวิหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรศักดิ์ จันครา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนุริญญา สาธุพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายบุญมณัชญ์ คำทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวบุษบา เสาแก่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสกุณตนา บุญตระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวัชระ โสตทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววิภาวรรณ จำนงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชนินทร์ เชื้อสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายบรรลือ บุญตระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกานต์นภัส คดดวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2