ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางวรรดี แก้วกัณหา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0956054980
อีเมล์ : wandee.045@hotmail.com

นายเสนีย์ ทะหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0928464701
อีเมล์ : hataneesa@gmail.com

นางสาวสุมิตตา นามวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณัฐยา ปราสาททอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางกมลพรรณ แก้วใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ ร.ต. พีรกรกิจ ไพรบึง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปวิลณมัย ศรีจันทรรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิโลบล วงษ์เดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0867243124
อีเมล์ : beau0811@gmail.com

นางอาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0801621818
อีเมล์ : Jang.pop1818@hotmail.com

นางชุติมา แสวงผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายเบญจรงค์ แสวงผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมัย สะใบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุทธิพงษ์ ทองบุราณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกิตติมา สารีบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 045679227
อีเมล์ : ksareebutr2521@gmail.com

นางสาวนัฏฐิกา แขมคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0863059940
อีเมล์ : traro_f@hotmail.com

นางสาวภควรรณ ปราบชม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

MR.JEFFREY VIMISLIK
ครูอัตราจ้าง