ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางวรรดี แก้วกัณหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0956054980
อีเมล์ : wandee.045@hotmail.com

นางสุจิน ศิลารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0856822079
อีเมล์ : sujinbansi@hotmail.com

นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0851515585

นางสาวณัฐยา ปราสาททอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนัฏฐิกา แขมคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0863059940
อีเมล์ : traro_f@hotmail.com

ว่าที่ ร.ต. พีรกรกิจ ไพรบึง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปราณี ผลดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0906096860
อีเมล์ : phondee1995@gmail.com

นายเสนีย์ ทะหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0928464701
อีเมล์ : hataneesa@gmail.com

นางนิโลบล วงษ์เดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0867243124
อีเมล์ : beau0811@gmail.com

นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0801621818
อีเมล์ : Jang.pop1818@hotmail.com

นางอาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางชุติมา แสวงผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายเบญจรงค์ แสวงผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมัย สะใบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกิตติมา สารีบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 045679227
อีเมล์ : ksareebutr2521@gmail.com

นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

MR.JEFFREY VIMISLIK
ครูอัตราจ้าง