ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางวรรดี แก้วกัณหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุจิน ศิลารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณัฐยา ปราสาททอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนัฏฐิกา แขมคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ ร.ต. พีรกรกิจ ไพรบึง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปราณี ผลดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายเสนีย์ ทะหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิโลบล วงษ์เดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางชุติมา แสวงผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายเบญจรงค์ แสวงผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมัย สะใบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกิตติมา สารีบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

MR.JEFFREY VIMISLIK
ครูอัตราจ้าง