ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวศลิษา สีสันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางปัทมพร อินวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0826463592
อีเมล์ : auangseetawan@gmail.com

นางสาวสมพร อุดมแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0856824451
อีเมล์ : somporn.udomkaew@gmail.com

นางสุจิน ศิลารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0856822079
อีเมล์ : sujinbansi@hotmail.com

นางลัดดา อสุระพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0817902246
อีเมล์ : laddasinsiriladda@gmail.com

นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0868651591
อีเมล์ : kruseeda@hotmail.com

นางนวียา วันเปรียงเถาว์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวาริษา เทาศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0614215590
อีเมล์ : warisadede@gmail.com

นางสาวนพัชธนัญ บุตรอุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0628262685
อีเมล์ : ิbutoudom@gmail.com

นางสาวสมพร วรรณจู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0884952457
อีเมล์ : somporn.wan1963@gmail.com

นางสำราญ คำพิราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0821395297
อีเมล์ : sanrankampirat@gmail.com

นายภักดี ลีลาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0868161839
อีเมล์ : phakdeeleelat@gmail.com

นางสาวปวีณา บุตะเคียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0854988894
อีเมล์ : namjainaruk@gmail.com

นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0973363853
อีเมล์ : ิboonpann31082513@gmail.com

นางฐิติมา กาฬปักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0812669439
อีเมล์ : kalapak_tom@hotmail.com

นางสาวบุษบา เสาแก่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววัลลภา เมืองแวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0990676438
อีเมล์ : Muangweang_1@hotmail.com