ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางลัดดา อสุระพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางปัทมพร อินวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายภักดี ลีลาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสมพร อุดมแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนพัชธนัญ บุตรอุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววัลลภา เมืองแวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวาริษา เทาศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสมพร วรรณจู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสำราญ คำพิราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณภาภัช นิยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปวีณา บุตะเคียน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศลิษา สีสันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางฐิติมา กาฬปักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางปริญญา แพงอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

MR.TIMOTHY HOWLETT GRANT
ครูอัตราจ้าง