นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสวรินทร์ เรืองคำ

นางสาวกมลรรณ ดาวงษ์

นางสาวณิชาภัทร พิมมาศ

นางสาวมุทิตา สาระบูรณ์

นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์หงษา

นางสาวศิริลักษณ์ ลังกา

นางสาวสตรีรัตน์ บังคม

นางสาวณัฐกานต์ ดวงแก้ว

นางสาวสุดาพร โพธิ์กระสังข์

นางสาวกิ่งแก้ว นิลสุข

นางสาวจิราพร ผดุงชาติ

นางสาวอภิฤดี พูลประเสริฐ

นางสาวรัชดากร สุขวงค์

นางสาวพรสุดา ดาวแดง

นางสาวมณีรัตน์ ลอยสง

นางสาวพรรณิภา ศรีระเริญ