ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวรรดี แก้วกัณหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0956054980
อีเมล์ : wandee.045@hotmail.com
ที่อยู่ :
35 หมู่ที่ 20 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี ศษ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ สงขลา
2536 ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531-2536 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน อาจารย์ 1
2537-2557 โรงเรียนบ้านศิวาลัย ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
2558 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล