ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเสนีย์ ทะหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0928464701
อีเมล์ : hataneesa@gmail.com
ที่อยู่ :
141 หมู่ที่ 6 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
2535 ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2546 ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2548 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ค. 2547 - 3 พ.ย. 2548 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว อาจารย์ 1 ระดับ 3
4 พ.ย. 48 - 3 ม.ค. 2551 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ครู
1 กุมภาพันธ์ 2551 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล