ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปราณี ผลดี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0906096860
อีเมล์ : phondee1995@gmail.com
ที่อยู่ :
6 หมู่ที่ 3 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
2560 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 ก.ย.2560 - 1 ก.ย. 2561 โรงเรียนบ้านกระเบา ครูอัตราจ้าง
1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล