ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนัฏฐิกา แขมคำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0863059940
อีเมล์ : traro_f@hotmail.com
ที่อยู่ :
52 หมู่ที่ 14 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
2557 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล