ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0851515585
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
182 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
2555 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2558 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 ตุลาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล