ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุจิน ศิลารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0856822079
อีเมล์ : sujinbansi@hotmail.com
ที่อยู่ :
28 หมู่ที่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
2538 ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา
2556 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2538 โรงเรียนบ้านจองกอ ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
24 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล