ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปวีณา บุตะเคียน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0854988894
อีเมล์ : namjainaruk@gmail.com
ที่อยู่ :
53 หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
2548 ปริญญาตรี บธ.บ บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2549 ประกาศนีบัตรวิชาชีพครู ปว.ค. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์
2558 ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2558 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ครูอัตราจ้าง
2559-2560 โรงเรียนบ้านปรือคัน ครูอัตราจ้าง
2561 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล