ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสำราญ คำพิราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0821395297
อีเมล์ : sanrankampirat@gmail.com
ที่อยู่ :
13 หมู่ที่ 9 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
2536 ปริญญาตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2542 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจารย์ 1 ระดับ 3
2544-2549 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ครู คศ.1
2550-2557 โรงเรียนบ้านศิวาลัย ครู /ครูชำนาญการ
2559 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล