ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0868651591
อีเมล์ : kruseeda@hotmail.com
ที่อยู่ :
67 หมู่ที่ 13 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2514-2520 ป.7 โรงเรียนบ้านนาเอือด
2521-2525 ม.ศ.5 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
2526-2530 ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2555 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 พ.ค. 2531 -31 มี.ค. 2534 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 เม.ย.2534 - 31 ม.ค. 2551 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ก.พ. 2551 - 31 มี.ค. 2560 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ครู /ครูชำนาญการ
1 เมษายน 2560 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล