ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา อสุระพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0817902246
อีเมล์ : laddasinsiriladda@gmail.com
ที่อยู่ :
12 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี ค.บ.เกษตรกรรม วิทยาลัยครูสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539-2540 โรงเรียนบ้านกองอุม สปอ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครู
2541-2543 โรงเรียนอุมโละเหนือ สปอ.สมเมย จัวหวัดแม่ฮ่องสอน ครู
2544 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล