ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนพัชธนัญ บุตรอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0628262685
อีเมล์ : ิbutoudom@gmail.com
ที่อยู่ :
31 หมู่ที่ 10 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
2545 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
2559 ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม สพป.ชม.3 ครู
2555 โรงเรียนบ้านโนนแฝก ครู
2558 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู /ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล