ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร อุดมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0856824451
อีเมล์ : somporn.udomkaew@gmail.com
ที่อยู่ :
87 หมู่ที่ 9 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-2554 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) พนักงานราชการ
2554 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ครูผู้ช่วย
2558 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู /ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล