ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปัทมพร อินวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0826463592
อีเมล์ : auangseetawan@gmail.com
ที่อยู่ :
26 หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
2536 ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 มิ.ย.2536-15 มี.ค. 2538 โรงเรียนบ้านมะขาม อาจารย์ 1 ระดับ 3
16 มี.ค, 2538 - 14 พ.ย. 2540 โรงเรียนบ้านตาเส็ด อาจารย์ 1 ระดับ 3
15 พ.ย. 40 - 15 เม.ย. 2558 โรงเรียนบ้านกระทิง ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
16 เมษายน 2558 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล