ครูชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางบุญเลื่อน บุญจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0844766632
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
227 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515-2518 ป.7 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
2518-2521 มศ.3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
2521-2523 มศ.5 โรงเรียนมหาพุทธาราม
2523-2525 ปกศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษา
2532-2534 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2526 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง ครู 2
11 พฤศจิกายน 2531 โรงเรียนบ้านกระเบา อาจารย์ 1
15 พฤศจิกายน 2541 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ อาจารย์ 2
11 พฤศจิกายน 2541 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล