ครูชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนิตยา จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ปฐมวัยศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819766935
อีเมล์ : suriyarot@hotmail.com
ที่อยู่ :
154 หมู่ที่ 1 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 ป.7 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวัฒนา
2519 ม.ศ.5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2523 ป.กศ.สูง คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2533 ปริญญาตรี ค.บ. สุขศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
2549 ปริญญาโท ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2524 โรงเรียนบ้านคูสระ อ.ราษีไศล ครู 2 ระดับ 2
16 ตุลาคม 2527 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ครู 2 ระดับ 2
1 พฤษภาคม 2539 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล