พนักงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมนูญ ศรีธรรมานุสาร
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0826768497
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
209 หมู่ที่ 4 บ้านกระเบา ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล