ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร วรรณจู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0884952457
อีเมล์ : somporn.wan1963@gmail.com
ที่อยู่ :
58 หมู่ที่ 5 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ป.7 โรงเรียนบ้านชำม่วง
2526 ม.ศ.5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
2532 ปริญญาตรี น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2540 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว อาจารย์ 1 ระดับ 3
2549 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ครู คศ.1
2560 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล