ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายภักดี ลีลาศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0868161839
อีเมล์ : phakdeeleelat@gmail.com
ที่อยู่ :
116/1 หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
2553 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2560 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ พนักงานราชการ
2560 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล