ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณภาภัช นิยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0896980163
อีเมล์ : seasandsai@gmail.com
ที่อยู่ :
29 หมู่ที่ 9 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ
2553 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2560 ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ประจำ
2555 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู /ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล