ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนิโลบล วงษ์เดือน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0867243124
อีเมล์ : beau0811@gmail.com
ที่อยู่ :
154 หมู่ที่ 1 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
2555 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2556 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2558 ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ค. 2553-30 ก.ย.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Learning Facilitator
17ธ.ค.2555-15 ก.ย.2556 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูอัตราจ้าง
16ก.ย.2556-30มี.ค.2559 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) พนักงานราชการ
1 เมษายน 2559 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล