ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0801621818
อีเมล์ : Jang.pop1818@hotmail.com
ที่อยู่ :
87 หมู่ที่ 9 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี ศป.บ นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล