ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวาริษา เทาศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0614215590
อีเมล์ : warisadede@gmail.com
ที่อยู่ :
249 หมู่ที่ 3 บ้านหนองผือ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2552 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2558 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล