ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตติมา สารีบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 045679227
อีเมล์ : ksareebutr2521@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) หมู่ 1 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
2552 ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2554 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2554-2560 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ครู/ชำนาญการ
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล