ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววัลลภา เมืองแวง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0990676438
อีเมล์ : Muangweang_1@hotmail.com
ที่อยู่ :
108 หมู่ที่ 1 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
2555 ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล