ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางฐิติมา กาฬปักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0812669439
อีเมล์ : kalapak_tom@hotmail.com
ที่อยู่ :
205 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542-2548 โรงเรียนสวนลุมพินี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548-2555 โรงเรียนบ้านหนองบัว ครู /ครูชำนาญการ
2555 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล