ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0973363853
อีเมล์ : ิboonpann31082513@gmail.com
ที่อยู่ :
61 หมู่ที่ 9 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2544 ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2546 ปริญญาตรี คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-2550 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ครูอัตราจ้าง
2550-2554 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย ครู
2554 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล