ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปริญญา แพงอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0910327864
อีเมล์ : 11.prarinya@gmail.com
ที่อยู่ :
2/7 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2560 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2558 โรงเรียนตาโอง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครูผู้ช่วย
2558 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล