ครูชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุพรรณี คำทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0896650433
อีเมล์ : krunoisupannee@gmail.com
ที่อยู่ :
10 หมู่ 8 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้านกระทิง จ.ศรีสะเกษ
2534 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
2537 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
2543 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-2550 โรงเรียนคลองทรงกระเทียม กรุงเทพมหานคร ครู 1 ระดับ 3
2550-2556 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูชำนาญการ
2557-2558 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูชำนาญการพิเศษ
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล