ครูชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสารีย์ เบ็ญจมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0965731963
อีเมล์ : Pet_ploy2518@hotmail.com
ที่อยู่ :
145 หมู่ 2 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้านกราม จ.ศรีสะเกษ
2533 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ
2536 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
2542 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนวัดบางเตย กรุงเทพมหานคร ครูผู้ช่วย
2557 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครู
2561 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล