ครูชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิลัยรัตน์ จอมสว่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0862586556
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
2/34 หมู่ 12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2526 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
2529 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จ.ลพบุรี
2539 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล