ครูชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณี นิลสนิท
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0815894265
อีเมล์ : SorrySorry4444@hotmail.com
ที่อยู่ :
10 หมู่ 2 ต.ห้วยจันทน์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย จ.ศรีสะเกษ
2548 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
2556 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูอัตรจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล