ครูชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอุไรวรรณ สิงห์คร
ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0958811598
อีเมล์ : jangchada3095@gmail.com
ที่อยู่ :
137 หมู่ 3 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้านหนองพลวง จ.นครราชสีมา
2543 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา
2547 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา
2552 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี ครูอัตรจ้าง
2553 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ครูอัตรจ้าง
2554 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูอัตรจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล