ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสกุณตนา บุญตระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0716628
อีเมล์ : ิboontrakarn1@gmail.com
ที่อยู่ :
131 ม.2 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530 - 2539 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ครู
2539 - ปัจจบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล