ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาวรรณ จำนงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6288599
อีเมล์ : wipawan.j2519@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ม.1 ตำบลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาโท ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาศาสตร์
2555 ปริญญาโท ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 - 2556 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูผู้ช่วย
2556 - 2561 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครู
2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล