ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชนินทร์ เชื้อสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก)
เบอร์โทรศัพท์ : 0864613251
อีเมล์ : chanin.tp@gmail.com
ที่อยู่ :
103/13 ม.10 ต.โพธิ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีตะวันตก)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล