ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0878758189
อีเมล์ : de.piyawan@gmail.com
ที่อยู่ :
13 หมู่ 6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครูผู้ช่วย
2551 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ครูผู้ช่วย
2552-2554 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครู ค.ศ.1
2554-2558 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครู ค.ศ.2
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล