ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญมณัชญ์ คำทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0973253379
อีเมล์ : vcomtablet@gmail.com
ที่อยู่ :
10 หมู่ 8 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 รัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2552 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด จ.ตราด ครูผู้ช่วย
2552-2554 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครู คศ.1
2554-2558 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครู คศ.2
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล