ภาพกิจกรรม
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชมรมโรงเรียนเครือข่าย สหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562
ชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 จะดำเนินการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันเสารที่ 25  มกราคม  2563 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ    ด้านทักษะทางวิชาการ เกิดการฝึกฝน การเรียนรู้ที่เหมาะสม และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนเครือข่าย สหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ 
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2563,13:49   อ่าน 1268 ครั้ง