ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
67
47
114
4
อบ.2
60
51
111
4
รวม อบ.
127
98
225
8
ป.1
63
60
123
4
ป.2
62
71
133
4
ป.3
55
69
124
4
ป.4
53
79
132
4
ป.5
61
52
113
4
ป.6
59
67
126
4
รวมประถม
353
398
751
24
ม.1
50
38
88
3
ม.2
53
34
87
3
ม.3
26
36
62
2
รวมมัธยมต้น
129
108
237
8
 
       
รวมทั้งหมด
609
604
1,213
40


                                                                                     ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561