หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

     ชั้นก่อนประถมศึกษา 
        อนุบาลชั้นปีที่ 2
        อนุบาลชั้นปีที่ 3
     ชั้นประถมศึกษา(ห้องเรียนปกติ)
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     ชั้นประถมศึกษา(ห้องเรียนพิเศษ : Math Science English Program )
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     ชั้นมัธยมศึกษา
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3