พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.จัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๔.พัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
๕.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
๖.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
๗.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในเชิงบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
๘.สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำรงชีวิตที่มีความสุข
๙.ส่งเสริมการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
๑๐.ส่งเสริมการบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน(PBB)ตามกลยุทธ์

เป้าหมาย
๑.นักเรียนก่อนประถมศึกษา ได้เตรียมความพร้อมและมีพัฒนาการทุกด้าน เหมาะสมกับวัย พร้อมที่จะเรียนในระดับประถมศึกษา
๒.นักเรียนระดับประถมศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติ ตามที่หลักสูตรที่กำหนดเพื่อเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และศึกษาต่อใน ระดับสูง
๓.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ในวิชาพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และมีทักษะใน วิชาชีพที่ตนชอบสามารถนำไปประกอบอาชีพเบื้องต้นได้
๔.นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิตของคนไทย