พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)  พุทธศักราช ๒๕๕๒  (ปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. ๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑
๒. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)                            นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
๕. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมีความเป็นสากล
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำภูมิปัญญา สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
๗. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในเชิงบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
๘. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำรงชีวิตที่มีความสุข
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
  1.  ส่งเสริมการบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน (PBB)
  2.  จัดการศึกษาให้ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทุกคน
เป้าประสงค์
โอกาส
๑. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒
๓. นักเรียนจบชั้นศึกษา ป.๖ ศึกษาต่อ ร้อยละ ๑๐๐
๔. นักเรียนที่จบการศึกษา ม.๓ ศึกษาต่อร้อยละ ๙๐
พัฒนาความสามารถและทักษะ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/อังกฤษ/สังคม เพิ่มขึ้นอย่าง       
    น้อยร้อยละ ๔
๒. นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ เหมาะสมตามระดับชั้น
๓. นักเรียนมีทักษะการใช้ ICT ร้อยละ ๙๐
๔. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะเพิ่มขึ้น
 
ได้มาตรฐานสู่สากล
๑. โรงเรียนผ่านการประเมิน สมศ. รอบสี่
๒. นักเรียนสามารถใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้เหมาะสมกับระดับชั้น
     คิดเป็นร้อยละ ๘๐