วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการใช้ภาษาสื่อสารทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  มีทักษะการคิด 

การแก้ปัญหา  การใช้สื่อเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  และมีทักษะชีวิต  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข