วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี  และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการใช้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข