ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ธ.ค. 62 ถึง 14 ธ.ค. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียน
22 สิงหาคม 2562 แข่งขัน 5 กลุ่มสาระหลัก
23 สิงหาคม 2562 แข่งขัน กลุ่มสาระรอง ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น การศึกษาพิเศษเรียนรวม
กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร