ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 พ.ย. 63 ถึง 17 พ.ย. 63 สอบปลายภาค 1/2563
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
12 ธ.ค. 62 ถึง 14 ธ.ค. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียน
22 สิงหาคม 2562 แข่งขัน 5 กลุ่มสาระหลัก
23 สิงหาคม 2562 แข่งขัน กลุ่มสาระรอง ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น การศึกษาพิเศษเรียนรวม
กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร